Alphaville Videoteca
Archivo audiovisual de cine clásico, independiente, experimental y de culto

Jô Shishido

  1. El cuchillo herrumbrado [Eclipse Edition] (Sabita naifu, 1958) de Toshio Masuda
  2. Cruel Gun Story [Eclipse Edition] (Kenju zankoku monogatari, 1964) de Takumi Furukawa
  3. A Colt is my Passport [Eclipse Edition] (Koruto wa ore no pasupoto, 1967) de Takashi Nomura